Overheid

Bestemmingsplan
Het in kaart brengen en toetsen van ruimtelijke ontwikkelingen voor industrielawaai, verkeerslawaai en raillawaai.

Ondersteuning milieuafdeling
Op projectbasis ondersteunen met het beoordelen van akoestische onderzoeken, het adviseren bij vergunningverlening, het uitvoeren van akoestisch onderzoek, het aanvragen van Hogere Grenswaarden (HGW), de verzorging van de akoestische inbreng in gemeentelijke plannen, advies bij APV en bouw, de behandeling van klachten en het bijhouden van geluidszone systemen.

Controlemetingen
Het uitvoeren van controlemetingen voor horeca-, evenementen- en industrielawaai. Tevens controlemeting van de uitwendige gevelconstructie na sanering (A- en raillijst).

Zonebeheer
Het actualiseren en beheren van volgens de Wet geluidhinder gezoneerde industrieterreinen

Referentieniveau
Het bepalen van het lokale referentieniveau op basis van L95 metingen en het berekende geluidsniveau door het wegverkeer, ten behoeve van vergunningverlening.

Geluidsniveaukaart
Het vervaardigen van een kaart met de verschillende referentieniveaus per gebied op basis van L95 metingen en het berekende geluidsniveau door het wegverkeer, ten behoeve van vergunningverlening en bouwplantoetsing.

Wegverkeerlawaai
Akoestisch onderzoek bij wegverkeer ten behoeve van een bestemmingsplanwijziging, wijziging of reconstructie van een weg.